Milionowe cięcia
 Oceń wpis
   

         Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozbudowuje system informatyczny i tnie koszty outsourcingu usług IT. Tylko w przyszłym roku oszczędności z tego tytułu sięgną ponad 30 mln zł.

 

            Zakład właśnie wypowiedział umowę ZETO Częstochowa na przetwarzanie niezreformowanych świadczeń emerytalno-rentowych w ramach systemu Rentier Manager/AD. Uczynił to gdyż sam jest już w stanie przejąć obowiązki  zakładu elektronicznej techniki obliczeniowej. I tak po upływie rocznego okresu wypowiedzenia 140 tys. świadczeń od ZETO Częstochowa przejmie Centralny Ośrodek Obliczeniowy ZUS. Roczne oszczędności z tego tytułu wyniosą aż 3,6 mln zł. To zaś dopiero początek zaplanowanej przez Zakład redukcji kosztów w zakresie outsourcingu usług IT. ZUS będzie systematycznie wypowiadał umowy na świadczenie usług obsługi świadczeń niezreformowanych również pozostałym zakładom elektronicznej techniki obliczeniowej. Dziś 18 ZETO obsługują ok. 7,5 mln świadczeń emerytalno-rentowych. Koszty tej obsługi oscylują w granicach 220 mln zł.

            Kolejne, niebagatelne oszczędności to przeniesienie nieaktywnych świadczeń z 17 pozostałych ZETO (poza ZETO Częstochowa) do systemu informatycznego ZUS. Migracja świadczeń, które nie są obecnie wypłacane z powodu zgonu lub utraty prawa do ich wypłaty przyniesie Zakładowi w przyszłym roku ok. 30 mln zł oszczędności. Część z zaoszczędzonych funduszy ZUS zamierza przeznaczyć na rozbudowę elektronicznego archiwum.

 

Komentarze (6)
Kto daje i odbiera...
 Oceń wpis
   

Niewiedza budzi złość i frustracje. Kolportowanie niewiedzy przez media tylko te odczucia potęguje. Media mówią, że ZUS odbiera rentę i budzą tym w ludziach negatywne emocje. Gdyby niewiedzę zastąpić wiedzą nie byłoby złości i frustracji, a czytelnicy i widzowie wiedzieliby, że ZUS renty nie odbiera.

 

            Każdy news musi zawierać tzw. „mięso”, czyli mocny akcent, który wzbudzi w ludziach emocje – najlepiej negatywne. I tak już od pewnego czasu media brutalizują swój przekaz, stawiając ludzi po dwóch stronach barykady. Niestety często wykazują się przy tej okazji niewiedzą, która jest jak zapalnik uruchamiający spiralę złości i frustracji. I tak w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z informacją o tym, jak to ZUS odebrał rentę z tytułu niezdolności do pracy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Materiał ten nie dotknął prawdziwego problemu, czyli tego w jaki sposób pomóc tego typu osobom. W zamian mieliśmy do czynienia z informacją typu: jaki zły jest ZUS, bo pozbawił ludzi środków do życia. Tymczasem jak to zazwyczaj bywa rzeczywistość odbiega od telewizyjnych relacji. Wystarczy banalny zabieg, jak zajrzenie do Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, by móc stwierdzić, że ZUS renty nie odbiera. Jeżeli nie nastąpiło złamanie prawa Zakład nie ma żadnego prawa by odebrać świadczenie należne z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to – co bardzo istotne – może jednak wygasnąć. Zakład bowiem przyznaje dwa rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy: rentę stałą i rentę okresową. Pierwszą z nich otrzymuje osoba, która jest trwale niezdolna do pracy, drugą – osoba z niezdolnością jedynie czasową. Po okresie, na który drugie z tych świadczeń zostało przyznane lekarz orzecznik ZUS bada daną osobę pod kątem zdolności do pracy. Jeżeli uzna, że jest ona na tyle sprawna, że może podjąć pracę, renta nie jest już przyznawana. I tu kolejna istotna rzecz. Lekarz nie ocenia zdrowia pacjenta pod kątem niemożności wykonywania jakiejś ściśle określonej pracy np. tej, która była wykonywana przed pogorszeniem się stanu zdrowia. Orzeczenie dotyczy braku możliwości wykonywania „jakiejkolwiek pracy”. Takie jest prawo i nie ma tu pola do własnych interpretacji. Jeżeli więc lekarz stwierdza, że osoba może świadczyć pracę to ZUS nie ma możliwości by przyznać rentę.

            Na co warto zwrócić przy tej okazji uwagę to fakt, iż ZUS nie jest instytucją pomocy społecznej, ale zabezpieczenia społecznego. Mimo szczerego współczucia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej pracownicy ZUS przy okazji przyznawania świadczeń nie mogą się kierować innymi względami niż tylko tymi zapisanymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

 

Komentarze (2)
Polska Nagroda Jakości dla ZUS
 Oceń wpis
   

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk odebrał z rąk wicepremiera Waldemara Pawlaka Polską Nagrodę Jakości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został wyróżniony w kategorii "Organizacje Publiczne-administracja". To kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2009 roku ZUS został laureatem Godła Promocyjnego "Teraz Polska".

 

Podczas uroczystej gali Polskiej Nagrody Jakości, która, w Święto Niepodległości, odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie Polskie Nagrody Jakości wręczał wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. - Wierzę, że teraz w Polsce nadchodzi czas TQM [Total Quality Managment, czyli Kompleksowe Zarządzanie Jakością - przyp. red.] - mówił wicepremier Pawlak.

 

W uzasadnieniu przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Polskiej Nagrody Jakości Sekretarz Komitetu PNJ Mirosław Recha oraz Przewodniczący Komitetu Polskiej Nagrody Jakości Andrzej Arendarski napisali: "Organizacja, która zdobyła Wyróżnienie Polskiej Nagrody Jakości staje się przykładem dla innych polskich organizacji w dziedzinie jakości, ponieważ Zarządzanie przez Jakość jest nowym rodzajem zbiorowego wysiłku załogi zorientowanego na ustawiczne doskonalenie zarządzania we wszystkich aspektach, sferach i efektach działalności organizacji".

Eksperci PNJ wysoko ocenili wdrażany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Zintegrowany System Zarządzania Jakością oraz zwrócili uwagę na dużą wagę decyzji o opracowaniu i wdrożeniu Strategii ZUS.

 

Droga do Polskiej Nagrody Jakości nie była prosta. Zakład musiał przejść przez gęste sito oceny prowadzonych przez ekspertów PNJ, a raport końcowy z audytu obejmuje nie tylko mocne strony Zakładu, ale także obszary wymagające poprawy.

 

Komentarze (4)
Kto stawia zarzuty ZUS?
 Oceń wpis
   

         W ostatnich dniach na łamach prasy ponownie zagościł temat możliwego pozwu zbiorowego grona przedsiębiorców przeciw Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Pozew ma dotyczyć rzekomego wprowadzenia w błąd wspomnianych przedsiębiorców przez pracowników Zakładu. Po raz kolejny jednak jedyną identyfikowalną stroną w artykułach prasowych jest ZUS. Po drugiej stronie nadal występują anonimowe osoby. W ten sposób pozbawia się Zakład możliwości odniesienia się do indywidualnych zarzutów i wyjaśnienia jednostkowych spraw. ZUS zmuszony został do poprzestania jedynie na ogólnych wyjaśnieniach w kwestii zawieszania i wyrejestrowywania działalności gospodarczej. Na łamach kolejnych tytułów prasowych Zakład informuje więc, że w okresie do którego ma odwoływać się pozew instytucja zawieszania działalności gospodarczej nie istniała. Istniała natomiast możliwość wyrejestrowania się z ubezpieczeń społecznych. Co istotne jednak, po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych należało faktycznie zaprzestać prowadzenia działalności. Bowiem tylko faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności skutkowało możliwością nieopłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej i jakie czynności się z tym wiążą polskie prawo dokładnie definiuje.

Stawianie pracownikom ZUS zarzutów pokroju tego, że przy okazji wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych nie kontrolują jednocześnie czy działalność gospodarcza została faktycznie zamknięta należy odbierać jedynie w kategorii niezrozumienia materii działalności ZUS i organów podatkowych. Zakład przyjmuje dokumenty składane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą wraz z zawartym w nich oświadczeniem o zgodności danych ze stanem faktycznym i prawnym. Brak jest więc podstaw do ich nieprzyjęcia. To, czy dana osoba faktycznie zaprzestała prowadzenia działalności od wskazanej daty można stwierdzić dopiero w toku postępowania wyjaśniającego lub kontroli. Zasady ich prowadzenia są natomiast określone przez prawo.

 

Komentarze (5)
Rzecz o stereotypach
 Oceń wpis
   

Co ma wspólnego Wagadugu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Otóż moja opinia na temat mieszkańców stolicy Burkina Faso jest równie obiektywna, co opinia wielu prezentujących się na łamach mediów osób o ZUS-ie. Ani ja nie byłem w Wagadugu, ani oni w jednym z naszych 43 oddziałów.

 

Media lubią podpierać się głosem społeczeństwa. Oczywiście głos ten jest głosem bardzo ważnym i w żaden sposób nie staram się go umniejszyć. Warto jednak by prezentowane na łamach prasy, na ekranach telewizorów i w radiowym eterze opinie były rzeczywiście odzwierciedleniem powszechnych odczuć. Często jednak jest tak, że cytuje się te wypowiedzi, które odpowiadają przyjętej odgórnie tezie. Niejednokrotnie rodzi to problemy dla samych dziennikarzy. Trzeba bowiem z tłumu wyselekcjonować tych, którzy wpasują się w założenia, które legły u podstaw materiału.

 

Niejednokrotnie byłem świadkiem jak dziennikarze różnych mediów próbowali na salach obsługi klienta ZUS pozyskać kontrowersyjną opinię o Zakładzie. O tą jednak było trudno. Ludzie bowiem niezwykli narzekać gdy są dobrze obsługiwani. Tak więc negatywne wypowiedzi nie padały. Jak w takim przypadku przygotować materiał prasowy? Rozwiązaniem jest nagranie osoby wyrwanej z ulicznego tłumu. Nikt nie sprawdza czy miała ona bezpośredni kontakt z Zakładem i czy w związku z tym jej opinia ma oparcie w faktach. Ważna jest sama kontrowersyjna wypowiedź. A na czym ona się opiera? Na innej kontrowersyjnej wypowiedzi zasłyszanej, bądź przeczytanej w mediach. No i mamy kwadraturę koła. Spirala stereotypów kręci się sama. I nie ma w niej miejsca na zaprezentowanie faktów, zaprezentowanie opinii tych, którzy mieli realny kontakt z Zakładem.

 

My nie oczekujemy peanów na swoją cześć, ale obiektywnego przekazu medialnego. Przekazu, który będzie zgodny z prawdą. Będzie to z korzyścią dla wszystkich. Polityka państwa w zakresie ubezpieczeń społecznych, której wykonawcą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych to zbyt ważny temat by opierać się w nim na stereotypach.

 

Komentarze (14)
Grunt to satysfakcja klienta
 Oceń wpis
   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dziś najszybciej zmieniającą się instytucją publiczną. W dalszej zmianie ma pomóc specjalnie opracowana „Strategia przekształceń ZUS na lata 2010-2012”.

 

            Celem strategicznym Zakładu na najbliższe lata – co oczywiste – jest zwiększenia satysfakcji klientów. Cel ten ma być zrealizowany przy zachowaniu pełnej przejrzystości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Sama strategia będzie realizowana w czterech perspektywach: klienta, procesów, rozwoju i finansowej. W ramach tych perspektyw rozwijane będą elektroniczne kanały usług, wprowadzone zostanie zarządzanie procesowe, a koszty będą powiązane z informacją o realizacji poszczególnych zadań. Przy okazji rozbudowy elektronicznych kanałów obsługi ZUS zamierza zapewnić klientom całodobowy dostęp do świadczonych usług. W tym celu Zakład przystąpił do tworzenia Platformy Usług Elektronicznych, czyli pierwszego prawdziwego e-urzędu w Polsce.

            Ułatwienia dla klientów to jednak nie tylko perspektywa najbliższych lat. Już dziś realizując przyjętą strategię Zakład wprowadza udoskonalenia, które usprawniają obsługę klientów. I tak 85 proc. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawianych jest „od ręki” na salach obsługi klienta. Przedsiębiorcy korzystają z udogodnień oferowanych przez Elektroniczny Urząd Podawczy, za pośrednictwem, którego można składać w ZUS różnego rodzaju wnioski (docelowo ma ich być 50). Dokumenty rozliczeniowe za przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenie przygotowują pracownicy sal obsługi klienta ZUS. Zakład wprowadził też jednolite standardy udzielania ulg i umorzeń, które mają poszerzyć transparentność świadczonych usług.

            Poprawie jakości obsługi klienta ma służyć również racjonalizacja polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Zakład. Główny nacisk został tu położony na zapewnienie wysokich standardów „front office”, czyli sal obsługi klienta i na tworzenie wyspecjalizowanych centrów „back office”, czyli zaplecza dla „front office”. Zgodnie z założeniami dostęp do sal obsługi klienta i gabinetów lekarskich ZUS ma być jak najszerszy.

Na potrzeby pełnej realizacji strategii, w Zakładzie wprowadzony został specjalny system oceny pracy oddziałów. Jednostki ZUS oceniane są przez pryzmat ich sprawności, jakości i efektywności finansowej.

             A wszystko to po to by klient ZUS był zadowolony ze sprawnej i szybkiej obsługi.

 

Komentarze (6)
Polacy ufają ZUS
 Oceń wpis
   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych znalazł się w gronie instytucji finansowych, które cieszą się wysokim zaufaniem Polaków. W porównaniu z rokiem ubiegłym zaufanie do ZUS wzrosło o blisko 10 punktów procentowych.

 

            Najnowszy sondaż GFK Polonia dla „Rzeczpospolitej” nie pozostawia wątpliwości – ZUS jest w czołówce instytucji finansowych, które Polacy obdarzają swoim zaufaniem. Ufa nam już 42 proc. badanych. W rankingu, ZUS wyprzedzają jedynie banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. W tyle pozostają natomiast: Giełda Papierów Wartościowych, fundusze inwestycyjne i OFE. Co bardzo istotne zaufanie Polaków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosło od ostatniego badania pracowni GFK z lutego ubiegłego roku o 9 punktów procentowych. W przeciwieństwie do ubiegłorocznego sondażu, w tym najnowszym liczba osób, która ufa ZUS-owi jest większa niż liczba tych, którzy obdarzają nas nieufnością. Grono nastawionych nieprzychylnie do Zakładu spadło o 9 punktów.

            Sondaż GFK Polonia jest bardzo wymowny. Ukazuje bowiem, że w trudnych chwilach, a za takie należy uznać kryzys dotykający Europę, Polacy uznają ZUS za gwaranta wypłaty ich przyszłych świadczeń. Widzą w Zakładzie systemowy bezpiecznik, który nie liczy na zyski, ale sprawnie zarządza powierzonym kapitałem. Co ciekawe zaufanie do ZUS-u rośnie pomimo pojawiających się z niezwykłą systematycznością opinii o bankructwie systemu ubezpieczeń społecznych. Dodajmy - bankructwie, które jest jedynie medialnym straszakiem bez żadnej groźby ziszczenia. Fakt, że Polacy mimo tych medialnych gróźb obdarzają publiczną instytucję zabezpieczenia społecznego dużym zaufaniem, oznacza, że świadomość społeczna o naszym systemie ubezpieczeń społecznych rośnie. To niezwykle istotne, gdyż brak wiedzy o prawnych aspektach działania tego systemu niejednokrotnie rzutował na kontakty ZUS-u z klientami. Rosnąca świadomość społeczna na pewno znajdzie swoje odzwierciedlenie w decyzjach Polaków podejmowanych w kontekście przyszłych świadczeń. Łatwiej jest zaś podejmować decyzje wiedząc, że istnieje instytucja, która mimo ekonomicznych zawirowań jest gwarantem sprawnego działania systemu ubezpieczeń społecznych.  

 

 

Komentarze (6)
ZUS odpowiada na zbiorowy pozew
 Oceń wpis
   

W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu zapowiedziami grona przedsiębiorców na temat złożenia pozwu zbiorowego przeciw Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sprawie możliwego wprowadzenia ich w błąd przez pracowników ZUS, pragnę wyjaśnić co następuje.

Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym zawsze było jednolite i zgodne z przepisami prawa. Do 20 września 2008 r. - czyli do momentu nowelizacji Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - w kontakcie z przedsiębiorcami, jak i we wszystkich działaniach informacyjnych ZUS zawsze wskazywał na obowiązek odprowadzania składek od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności aż do jej zaprzestania. Do tego bowiem czasu w polskim prawodawstwie nie istniała instytucja zawieszania działalności gospodarczej.

Należy przy tym pamiętać, iż pracownicy ZUS udzielają Klientom odpowiedzi na bazie przedstawionego przez nich stanu faktycznego. Oznacza to, że jeżeli przed dniem 20 września 2008 r. przedsiębiorca w rozmowie z pracownikiem ZUS stwierdził, że zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, pracownik ZUS mógł udzielić wyjaśnień jedynie o zasadach wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych. Zakład miał przy tym prawo zweryfikować, czy po wyrejestrowaniu z ubezpieczeń działalność gospodarcza faktycznie nie jest nadal prowadzona.

W przypadku, gdy po wyrejestrowaniu osoba nadal prowadzi działalność gospodarczą, ZUS zobowiązany jest ustalić prawidłowe okresy podlegania ubezpieczeniu. W związku z tym mogą wystąpić sytuacje, w których Zakład wdraża postępowanie egzekucyjne za kilka lat wstecz.

Komentarze (2)
ZUS to nie NFZ
 Oceń wpis
   

Przychodnia nie przyjęła pacjenta, bo nie ma ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Szpital wystawił choremu rachunek, bo uznał, że ten nie jest ubezpieczony. Media ferują wyrok: winny jest ZUS. Gdyby Zakład kierował każdą tego typu sprawę do sądu to wszystkie by wygrał.

            Doniesienia prasowe o kłopotach z udokumentowaniem ubezpieczenia zdrowotnego pojawiają się tak systematycznie, jak informacje o celebrytach na imprezach. Przy okazji każdej takiej publikacji gazety stawiają tezę o winie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ich zdaniem to ZUS ponosi odpowiedzialność za brak informacji w ZOZ-ach o fakcie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez pacjentów. Stawianiu tego rodzaju tez często sprzyjają wypowiedzi lekarzy, którzy również starają się zrzucić winę na ZUS. Prawda jest mało ważna i dziennikarze nie starają się jej odkryć. Najłatwiej bowiem oskarżyć Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy wskazać przesłankę winy, tj. fakt, że to Zakład jest pośrednikiem w poborze składek na ubezpieczenie zdrowotne. A clue sprawy leży właśnie w słowie „pośredniczy”.  Oznacza to, że ZUS, zarówno informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, jak i składki płacone z tego tytułu przekazuje dalej – do Narodowego Funduszu Zdrowia. To NFZ prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU), który stanowi skarbnicę informacji dla wszystkich publicznych i niepublicznych ZOZ-ów. Zgodnie z obowiązującym prawem Zakład raz w tygodniu przesyła do Funduszu informacje o nowych zgłoszeniach do ubezpieczenia zdrowotnego i każdym wyrejestrowaniu z tego ubezpieczenia. Informacja o zgłoszeniach i wyrejestrowaniach z ubezpieczenia pochodzi od płatników składek, którzy przekazują ją do ZUS, wraz z informacjami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych. Raz w miesiącu natomiast Zakład przekazuje do NFZ imienny wykaz ubezpieczonych, za których wpływają składki. W oparciu o wszystkie te informacje Fundusz aktualizuje Centralny Wykaz Ubezpieczonych. Co bardzo istotne, ZUS nie poprzestaje jedynie na wskazanych prawnie obowiązkach względem NFZ i CWU. Zakład wykonuje na rzecz CWU szereg działań niestandardowych, w tym m.in. pomaga wyjaśnić przypadki wątpliwości w kwestii ważności ubezpieczenia zdrowotnego.

            Na koniec warto podkreślić, że ZUS nie jest i nie może być odpowiedzialny za częstotliwość przekazywania informacji o ubezpieczonych do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia i lokalnych ZOZ-ów. To już nie leży w gestii Zakładu.

 

Komentarze (3)
W ZUS od ręki
 Oceń wpis
   

Tylko w ciągu pięciu miesięcy tego roku ZUS wystawił od ręki przedsiebiorcom ponad 112 tys. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek

Tylko wciagu lipca i sierpnia pracownicy sal obsługi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawili od ręki płatnikom składek ponad 60 tys. tego typu dokumentów. W porównaniu z danymi z końca czerwca liczba zaświadczeń wystawionych na koniec sierpnia była o 75 tysięcy wieksza i wynioisła dokładnie 112 ,1 tys. Co oczywiste, najwięcej zaświadczeń, bo blisko 14 tys. zostało wydanych przez trzy warszawskie oddziały ZUS.

Mozliwość wystawienia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w przyspieszonym trybie ZUS wprowadził w kwietniu. Zakład zdecydował się na ten krok, mimo że prawo w tej materii się nie zmieniło i nadal przewiduje siedmiodniowy termin na wystawienie podobnej dokumentacji. Dla ZUS-u wazny był jednak interes klientów - przedsiebiorców, którzy niejednokrotnie wnioskowali o wydanie zaświadczenia na cito w celu przedłożenia w banku. I tak w ciagu 15 minut od złożenia wniosku zaświadczenia moga odebrać płatnicy składek, którzy nie mają żadnych zaległości lub błędów i wobec których nie toczy się żadne postepowanie wyjasniające. Na dotychczasowych zasadach obsługiwani sa przedsiebiorcy, których sprawy wymagają wyjaśnienia.

ZUS przypomina również o mozliwości składania wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przez Internet za posrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego. EUP dostepny jest na stronie www.eup.zus.pl.

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Najnowsze wpisy
2010-11-30 11:47 Milionowe cięcia
2010-11-23 16:06 Kto daje i odbiera...
2010-11-16 13:49 Polska Nagroda Jakości dla ZUS
2010-11-05 09:22 Kto stawia zarzuty ZUS?
2010-10-28 13:57 Rzecz o stereotypach
Najnowsze komentarze
2014-01-31 12:22
rehabilitacja-centrum-krakow:
ZUS rehabilituje
chyba warto zadzwonić z tym może na infolinię...
2013-10-18 15:44
group:
Zaświadczenia o niezaleganiu od ręki
fajna na bloga blogowa, no i Twoj blog
2013-07-24 14:29
zachwycony:
Poza czasem
proszę o spis zakładów z powiatu płockiego--które opłacają składki na FEP.
O mnie
Rzecznik ZUS
Rzecznik ZUS
Kategorie
Ogólne