ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie
 Oceń wpis
   

W I półroczu 2010 r. ZUS cofnął lub zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę ponad 76 mln zł. To efekt prowadzonej systematycznie kontroli zwolnień lekarskich.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrolę zwolnień lekarskich w oparciu o zapisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kontrole prowadzone są dwutorowo. Z jednej strony sprawdzana jest prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a z drugiej – prawidłowość wykorzystania zwolnień. Co ważne ZUS prowadzi kontrole wśród osób, którym sam wypłaca zasiłek, a także na wniosek pracodawcy wśród pozostałych ubezpieczonych.   

 

W zakresie orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili w I półroczu 2010 r. 154,1 tys. badań. Ich następstwem było wstrzymanie dalszej wypłaty świadczeń 15,9 tys. osób. Oznacza to, że 10,3 proc. przebadanych uznanych zostało za zdolnych do pracy. W przypadku 11,4 tys. osób lekarze ZUS wydali decyzję o potrzebie odbycia rehabilitacji leczniczej. Liczba ograniczonych w ten sposób dni absencji chorobowej wyniosła 80,9 tys., a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków – 3,6 mln zł.

 

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich objęła 33,1 tys. ubezpieczonych. W jej efekcie ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego 1197 osobom, na łączna kwotę 2,2 mln zł.

 

Korzystając z uprawnień, które daje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ZUS ograniczył w I półroczu 2010 r. kwotę wypłacanego zasiłku chorobowego do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Suma ograniczonych w ten sposób świadczeń sięgnęła 65,6 mln zł.

 

Zakład ma jednocześnie obowiązek obniżenia o 25 proc. wysokości wypłacanego zasiłku chorobowego i opiekuńczego osobom, które nie dostarczyły w ciągu 7 dni zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Z tego tytułu w I półroczu 2010 r. Zakład obniżył świadczenia na kwotę 4,6 mln zł.

 

Łącznie od stycznia do czerwca ZUS obniżył lub cofnął wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 76,05 mln zł.

 

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że prawo do prowadzenia formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz kontroli ich wykorzystania mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

 

 

Komentarze (1)
ZUS skontrolował zwolnienia
 Oceń wpis
   

Blisko 40 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń. To efekt kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

            Prowadzone przez ZUS, na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa, kontrole toczą się dwutorowo. Z jednej strony kontrolowana jest prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a z drugiej sposób wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Kontrole prowadzone są cyklicznie, co roku.

            I tak w pierwszym kwartale tego roku lekarze orzecznicy ZUS zbadali blisko 78 tys. osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie, wydanych zostało 8,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. Tym samym uznano, że 10,7 proc. przebadanych osób jest zdolna do pracy. Oznacza to, że w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku liczba zakwestionowanych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy spadła o tysiąc, czyli o 1,3 proc. Jednocześnie po przeprowadzonej w pierwszym kwartale tego roku kontroli tysiąc osób więcej, tj. 5,9 tys. lekarze orzecznicy skierowali na rehabilitację leczniczą. W wyniku kontroli Zakład wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych za 42,3 tys. dni, co przełożyło się na kwotę blisko 1,8 mln zł wstrzymanych świadczeń. Jest to o ponad 200 tys. zł niższa kwota od kwoty świadczeń wstrzymanych w wyniku kontroli orzekania w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

            Z kolei w ramach przeprowadzonej w I kwartale kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich, pracownicy ZUS odwiedzili blisko 16,5 tys. osób, z których 608 pozbawiono prawa do zasiłku chorobowego. W efekcie wstrzymano wypłatę świadczeń na łączną sumę 793,5 tys. zł. Kwota wstrzymanych w wyniku tej kontroli świadczeń jest niższa od tej z ostatniego kwartału ubiegłego roku o ponad 400 tys. zł.

            Poza wstrzymaniem wypłaty zasiłków w wyniku przeprowadzonej kontroli orzekania i wykorzystania zwolnień Zakład ma również prawo obniżyć wymiar wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Najczęściej dotyczy to osób, które rozwiązały stosunek pracy, bądź też stosunek pracy z nimi rozwiązał pracodawca. W takim przypadku ZUS obniża wymiar wypłacanego zasiłku chorobowego do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W pierwszym kwartale 2010 r. Zakład obniżył wypłaty z tego tytułu o kwotę 35 mln zł.

            Dodatkowym uprawnieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obniżenie wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego osobom, które nie dostarczyły płatnikowi na czas zwolnienia lekarskiego. To zaś należy dostarczyć w ciągu 7 dni. Za każdy dzień spóźnienia Zakład obniża świadczenie o 25 proc. W I kwartale tego roku globalna kwota obniżonych z tego tytułu zasiłków sięgnęła blisko 2,4 mln zł.

            Łącznie w I kwartale tego roku ZUS wstrzymał bądź obniżył wypłacane świadczenia o kwotę blisko 40 mln zł.     

 

Komentarze (0)
Najnowsze wpisy
2010-11-30 11:47 Milionowe cięcia
2010-11-23 16:06 Kto daje i odbiera...
2010-11-16 13:49 Polska Nagroda Jakości dla ZUS
2010-11-05 09:22 Kto stawia zarzuty ZUS?
2010-10-28 13:57 Rzecz o stereotypach
Najnowsze komentarze
2014-01-31 12:22
rehabilitacja-centrum-krakow:
ZUS rehabilituje
chyba warto zadzwonić z tym może na infolinię...
2013-10-18 15:44
group:
Zaświadczenia o niezaleganiu od ręki
fajna na bloga blogowa, no i Twoj blog
2013-07-24 14:29
zachwycony:
Poza czasem
proszę o spis zakładów z powiatu płockiego--które opłacają składki na FEP.
O mnie
Rzecznik ZUS
Rzecznik ZUS
Kategorie
Ogólne